search
search

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1            Deze voorwaarden zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door Schoonheidshandel.com dan wel door de aanbieders van toepassing op elk gebruik van het platform respectievelijk op alle bestellingen van cliënten en de verkoopovereenkomsten die daaruit voortvloeien, alsook op alle aanbiedingen die door middel van het platform worden gedaan.

1.2            Tenzij wanneer dit schriftelijk aan de cliënt werd bevestigd, impliceert de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden een afwijzing van gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de cliënt, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Schoonheidshandel.com dan wel door de aanbieders van producten op het platform.

1.3            Door het loutere bezoeken en raadplegen van het platform of door het plaatsen van een bestelling via het platform verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden en wordt er voor zover als nodig telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten. 

1.4            De gebruiker van het platform erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij de mogelijkheid heeft gehad a) deze voorwaarden - voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan - na te lezen b) wat betreft het plaatsen van bestellingen, de voorwaarden desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en c) deze voorwaarden af te drukken of op te slaan. 

 

Artikel 2. Definities

Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a)        Schoonheidshandel.com: de vennootschap Centre for distance learning LLC, gelegen te 5, Dunav Street, 9000 Varna, Bulgaria, met  BTW-nummer BG203272737, welke faciliterende diensten aanbiedt aan de verkopers van cosmetische en wellness- en aanverwante producten teneinde hen in staat te stellen hun producten via een daartoe geëigend kanaal op internet te kunnen verkopen.

b)        Aanbieder: elke onderneming waarmee Schoonheidshandel.com een overeenkomst heeft gesloten waardoor deze onderneming haar producten via het platform kan verkopen.

c)        Platform: de website die door Schoonheidshandel.com uitgebaat wordt onder de gelijknamige URL en die opgevat is als een portaal waarop de daartoe aanvaarde derden hun producten te koop kunnen aanbieden.

d)        Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die cursist is bij het Centrum voor Avondonderwijs vzw, Ondernemersschool BV, Centre de qualification professionelle asbl of NHBO BV ofwel professioneel of startende zelfstandige is en een bestelling doorgeeft aan Schoonheidshandel.com.

e)        Cursist: De (rechts)persoon die zich bij het Centrum voor Avondonderwijs vzw (KBO-nr; 0892.908160), Ondernemersschool BV (kvk-nummer 59720131), Centre de qualification professionelle asbl (KBO-nr; 0628.576.826) of NHBO BV (kvk-nummer 63376342) inschrijft voor of een offerte ontvangt voor een professionele opleiding en daardoor aangeeft een professioneel doel voor ogen te hebben. Gelet op het voorgaande heeft de cursist niet de hoedanigheid van consument.

f)         Gebruikersprofiel: een strikt persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en paswoord die met het oog op gebruik op het platform aan een handelingsbekwame meerderjarige gebruiker bezorgd worden nadat deze de door Schoonheidshandel.com vereiste persoonlijke gegevens heeft verstrekt.

g)        Bestelling: De aanvraag door de Cliënt tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen een aanbieder en de cliënt met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Schoonheidshandel.com.

h)        Productfiche: De informatie (tekst, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie) over een te koop aangeboden product.

i)         Producten: Alle goederen die op het platform te koop worden aangeboden.

j)         Transactie: Het geheel van, in het kader van een bestelling, te realiseren handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen, data-uitwisseling en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via het platform.

 

Artikel 3. Dienstverlening door Schoonheidshandel.com

3.1            Schoonheidshandel.com is geen verkoper van producten. Schoonheidshandel.com treedt enkel faciliterend op teneinde via het platform (i) aanbieders een kanaal te bezorgen voor de onlineverkoop van hun producten en (ii) de materiële afhandeling van een deel van het (potentiële verkoopproces) – met name de transactie – voor rekening van de aanbieders af te handelen.

 

 

Artikel 4. Verkoopovereenkomsten

4.1            Verkoopovereenkomsten betreffende producten die besteld worden via het platform zijn onderworpen aan enerzijds deze algemene voorwaarden, die in wezen betrekking hebben op de wijze van totstandkoming van de verkoopovereenkomst, de prijsaanduiding, de mogelijkheid tot annuleren van de overeenkomst of bestelling en de uitvoering van de transactie, en anderzijds aan de bijkomende voorwaarden van de betrokken leverancier, die via link bij de aanbieding van het betrokken product bereikbaar zijn.

4.2            Verkoopovereenkomsten komen in ieder geval altijd rechtstreeks tot stand tussen de cliënt en de aanbieder van de door eerstgenoemde geselecteerde producten, nadat de cliënt – onverminderd andere voorwaarden – de bevestiging van de bestelling van de zijde van de aanbieder heeft ontvangen.

4.3            Van zodra uit hoofde van een aanvaarde bestelling een verkoopovereenkomst tot stand komt, staat enkel de betrokken aanbieder in voor levering en facturatie van de producten. De verkoopsvoorwaarden van de betrokken leverancier zijn hierbij van toepassing.

 

Artikel 5. Bestellingen

5.1            Bestellingen staan open voor die gebruikers die beschikken over een gebruikersprofiel en zolang dergelijke gebruiker over een gebruikersprofiel beschikt. Schoonheidshandel.com heeft te allen tijde de mogelijkheid om gebruikersprofielen te schorsen of te verwijderen onder meer in geval van (vermoeden van) fraude of niet-nakoming van de verplichtingen uit hoofde van aanvaarde bestellingen of wegens inactiviteit.

5.2            Schoonheidshandel.com behoudt zich het recht om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (gebruik van de elektronische identiteitskaart bijvoorbeeld) teneinde bestellingen te kunnen plaatsen.

5.3            Al de informatie die de cliënt bezorgt aan Schoonheidshandel.com is bindend. Schoonheidshandel.com kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van gegevens.

5.4            De automatische registratiesystemen van het platform bieden het bewijs van de inhoud en datum van de bestelling.

5.5            Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt de aanbieder van het betrokken product aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling.

5.6            Een bestelling kan maar leiden tot een bevestiging (cfr. art. 4.2) en derhalve een aanvaarde verkoopovereenkomst nadat Schoonheidshandel.com de corresponderende betaling van de cliënt heeft ontvangen. Uiterlijk van zodra de betaling is ontvangen, wordt de bestelling overgemaakt aan de aanbieder.

5.7            Schoonheidshandel.com heeft altijd het recht om individuele bestellingen te weigeren, zonder hiervoor enige motivering te moeten geven. De aanbieder heeft bovendien het recht om, binnen een redelijke termijn na het tot stand komen van de overeenkomst, een bestelling te annuleren, indien hij van mening is dat de uitvoering ervan belemmerd kan worden, onder meer door mogelijke betalingsproblemen van de cliënt, eerdere geschillen of het niet voorradig zijn van het bestelde product.

5.8            Bij annulering van een bestelling door de cliënt is deze aan Schoonheidshandel.com een schadevergoeding verschuldigd van 20% van de geannuleerde bestelling zonder dat Schoonheidshandel.com ertoe gehouden is enige schade aan te tonen en onverminderd het recht van Schoonheidshandel.com om eveneens hogere bewezen schade te vorderen. Van zodra de bestelling bij de cliënt geleverd is, kan er omwille van hygiënische redenen in regel niet meer geannuleerd, noch teruggezonden worden. Hierbij gelden de bijkomende voorwaarden van de betrokken aanbieder.

 

Artikel 6. Prijs en betaling

6.1            De prijs is steeds in euro en BTW inclusief. De prijs vermeld op de productfiche houdt geen rekening met de kosten gerelateerd aan het transport of andere bijkomende elementen die gerelateerd zijn aan de specifieke situatie van de cliënt.

6.2            De prijs vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

6.3            Schoonheidshandel.com en de aanbieders behouden zich het recht voor de prijs van aangeboden producten te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de bestelling, onder voorbehoud van de aanvaarding ervan. 

6.4            De prijs van de producten is te betalen middels één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

6.5            Een bestelling kan pas effectief worden nadat de instellingen voor verwerking van de beveiligde bankbetaling hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

6.6            Informatie over de bestelling en de cliënt wordt geautomatiseerd verwerkt met als verantwoordelijke voor de verwerking de betrokken instelling voor regeling van de beveiligde betaling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

 

Artikel 7. Levering en gebruik

7.1            De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig is, wordt de cliënt over de vertraging van de levering ingelicht.

7.2            Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. Schoonheidshandel.com kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de betaling van enig bedrag. In voorkomend geval vrijwaart de cliënt Schoonheidshandel.com voor alle kosten, lasten en verliezen die laatstgenoemde lijdt als gevolg van een aanspraak tot betaling van dergelijke kosten.

7.3            Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Schoonheidshandel.com of aan vervoerder door cliënt in geval van laattijdige levering.

7.4            Bij de ontvangst van de bestelde producten, moet de cliënt of de door hem aangeduide bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen, of onvolledig zijn dient de cliënt onmiddellijk de aanbieder hiervan per e-mail te verwittigen alvorens tot gebruik over te gaan.

7.5            Als een zending niet ontvangen is na twee passages van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar de aanbieder en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen. In geval van terugzending is de aanbieder eveneens gerechtigd stockagekosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van een eerder gebrek aan ontvangst. Het bewijs van (niet-)aflevering wordt desgevallend geleverd door het trackingsysteem van de transporteur.

7.6            Cliënten of de bestemmelingen van de goederen wenden de producten enkel aan voor gebruik binnen de eigen onderneming en onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop. 

7.7            Omwille van hygiënische redenen kunnen producten niet omgeruild worden of als terugzending aanvaard worden. De verkoopsvoorwaarden van de betrokken leverancier zijn hierbij steeds van toepassing. 

 

Artikel 8. Herroepingsrecht

 

Vermits alle pakketten op deze site worden aangeboden en verkocht door derden zijn de aanbieders zelf verantwoordelijk voor de regels m.b.t. het herroepingsrecht. Vermits alle pakketten bedoeld zijn voor mensen met een professioneel doeleinde voor ogen (het zijn professionele pakketten voor professionele opleidingen), is er voor deze pakketten geen herroepingsrecht mogelijk voor professionelen. In het uitzonderlijke geval dat de consument een pakket aankoopt en de consument producten heeft aangekocht die niet volgens zijn specificaties zijn vervaardigd of die niet snel bederven of geen beperkte houdbaarheid hebben of wel geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering niet is verbroken of goederen die na levering door hun aard niet onherroepelijk vermengd zijn met andere producten, beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst, zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief, kan herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de aanbieder per aangetekend schrijven of per e-mail via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruik maken van het onderstaand modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht.

Aan: [Naam Aanbieder], [adres Aanbieder], fax: [nummer Aanbieder], e-mail: [e-mail Aanbieder] : Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : — besteld op / ontvangen op (*) — uw naam / namen: — Uw adres: — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Artikel 9. Garanties en aansprakelijkheid

9.1            Schoonheidshandel.com garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat, noch de geschiktheid van enig product. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de geleverde producten, wordt weergegeven op de instructies en gebruiksvoorwaarden van de aanbieder. De cliënt is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de aanbieder voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met de aanbieder of Schoonheidshandel.com.

9.2            Schoonheidshandel.com is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de gebruiksaanwijzing van de aanbieder. Schoonheidshandel.com kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enig gebrek of schade, te wijten aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid. In geen enkel geval kan Schoonheidshandel.com verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst.

9.3            Schoonheidshandel.com geeft geen garantie dat het gebruik van het platform vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via het platform naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites. 

9.4            De foto's gepresenteerd op het platform worden verstrekt louter te exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De aansprakelijkheid van Schoonheidshandel.com kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

9.5            Schoonheidshandel.com kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking van de productie of voorraad, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website. 

9.6            De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van het huidig platform gebeurt steeds onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Schoonheidshandel.com kan geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatsten mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze website, m.i.v. al haar onderdelen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.

9.7            Schoonheidshandel.com zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat het platform op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Schoonheidshandel.com heeft echter op ieder ogenblik het recht deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Schoonheidshandel.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige website.

9.8            Huidige website kan o.m. links naar andere sites bevatten. Voor zover deze sites niet onder controle van Schoonheidshandel.com staan, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Schoonheidshandel.comSchoonheidshandel.com gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. Schoonheidshandel.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

9.9            Hoewel Schoonheidshandel.com zijn beste middelen inzet om het platform bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Schoonheidshandel.com kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies.

9.10          Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d. gebeurt steeds op eigen risico. Schoonheidshandel.com zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij.

9.11          Op dit platform kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, zoekertjes, reacties, mededelingen, discussies in fora, chats, enz.) van derden opgenomen worden. Schoonheidshandel.com behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Schoonheidshandel.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Schoonheidshandel.com op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze website, verbindt u er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto’s,…) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,…), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk Schoonheidshandel.com tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze website geplaatst heeft.

9.12          Het Platform kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Schoonheidshandel.com waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo de cliënt, om welke reden dan ook, (een deel van) het platform niet kan raadplegen en/of gebruiken.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten en gebruik

12.1          Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van het platform zijn en blijven de exclusieve eigendom van Schoonheidshandel.com of haar partners en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

12.2          De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

12.3          Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft u automatisch aan Schoonheidshandel.com de kosteloze toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op deze website als in een of meerdere magazines of producten die door de Schoonheidshandel.com worden uitgegeven.

12.4          Het platform wordt enkel aangeboden met het oog op verkoop en voor informatieve doeleinden. U verkrijgt enkel het recht om deze website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze website is strikt verboden. Onder ‘commercieel gebruik’ wordt o.a. begrepen het verkopen of verhuren van de verschillende functionaliteiten van de website of van lidmaatschappen of registraties op de website, of het gebruiken van de website en haar onderdelen met als enig doel het genereren van advertentie- of abonnementsinkomsten, of meer algemeen het organiseren van oneerlijke concurrentie of het stellen van daden in strijd met de eerlijke handelsgebruiken t.a.v. Schoonheidshandel.com. Deze opsomming is niet limitatief.

12.5          Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden het platform te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

12.6          De gebruiker verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van het platform op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

12.7          Het is verboden om enig (automatisch) systeem, zoals maar niet beperkt tot ‘robots’, ‘spiders’, ‘offline readers’, enz., aan te wenden met als bedoeling een toegang tot de website te creëren op zo’n manier dat er meer berichten naar de website verstuurd worden dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale webbrowser realiseerbaar is. Onder “berichten” dient o.a. te worden verstaan vragen en verzoeken, antwoorden en deelnames bij wedstrijden, stemmen, iedere interactie met een andere gebruiker van de website enz., zelfs indien de cliënt hierbij op een verzoek geformuleerd op de website (zoals bv. een deelname aan een wedstrijd) zou ingaan. Schoonheidshandel.com staat wel toe aan publieke zoekmachines om de inhoud van de website te bezoeken via ‘spiders’ e.d. met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de website beschikbaar te maken via hun zoekmachines, zonder dat Schoonheidshandel.com hiermee evenwel het recht verleent om de inhoud van de website te archiveren. Schoonheidshandel.com behoudt zich het recht voor om de toelating zoals geformuleerd in dit lid op elk ogenblik in te trekken.

12.8          Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Schoonheidshandel.com  bekomen te hebben.

 

Artikel 13. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

13.1 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door Schoonheidshandel.com behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De verwerking gebeurt op het adres van Centre for distance learning LLC, gelegen te 5, Dunav Street, 9000 Varna, Bulgaria. De gebruiker kan zijn recht op inzage en verbetering op dat adres uitoefenen. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden. 

13.2 Bij een bezoek aan www.schoonheidshandel.com bewaren we: (i) uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s; (ii) uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert en uw goedkeuring geeft via ‘opt-in'; (iii) alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt; (iv) alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren alsook om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden.

13.3          Het platform maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine stukjes informatie die door deze website naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Schoonheidshandel.com  behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken en om u een gepersonaliseerde versie van de huidige website aan te bieden. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze website niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.

13.4          Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op de website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn (zoals online payment partijen), dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen.

 

Artikel 14. Communicatie

14.1          Als u ons uw postadres via het web meedeelt, worden uw gegevens opgenomen in het adressenbestand van Schoonheidshandel.com om uw aanvraag te beantwoorden en om u informatie over onze diensten toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan derden (zoals commerciële partners) voor direct marketing, tenzij u zich verzet.

14.2          Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt, dan kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze diensten, de producten van onze partners/aanbieders of over opkomende evenementen; andere commerciële partners waarmee wij contractueel verbonden zijn. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op de hieronder vermelde gegevens. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties. Als u ons uw gsm-nummer via het web meedeelt, zal u alleen tekstberichten (SMS/MMS/ed) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over bestellingen die u aangevraagd hebt.

14.3          Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, dan kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze diensten, de producten van onze partners/aanbieders of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft; e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere commerciële partners waarmee wij contractueel verbonden zijn. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op de hieronder vermelde gegevens. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

14.4          Schoonheidshandel.com  kan de klanteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in het “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en bieden wij hen de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren.

 

 

 

15. Nietigheid

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of de overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst. 

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal het recht van toepassing zijn van de plaats van de maatschappelijke zetel van Schoonheidshandel.com.

 

17. Onze gegevens

Wilt u reageren op een van de hierboven beschreven praktijken neem dan contact met ons op via info@schoonheidshandel.com. Je kan ook bellen naar het nummer 0032 3 292 33 37 voor referenties over onze reclamediensten.